تعیین موقعیت ایستا ( Static )

تمامی عناصر Html به صورت پیش فرض دارای نوع موقعیت ایستا ( static ) هستند . عناصر با نوع موقعیت ایستا به طورمعمول با توجه به جریان طبیعی صفحه و نحوه قرارگیری عناصر در کنار یکدیگر تعیین موقعیت می شود . ویژگی top , right , bottom , left , z-index بر روی موقعیت اینگونه عناصر تاثیری ندارند و نمی‌توانند باعث تغییرمکان این عنصر شوند.

gh

چهار عنصر با نوع موقعیت static در کنار یکدیگر قرار دارند . تمامی عناصر به طور پیش فرض دارای نوع موقعیت static هستند