تعیین تعداد Domain های موجود در محیط : اگر بیش از یک Domain در ساختار Forest شما وجود دارد ، یکی از مهمترین مسائل در طراحی ساختار PKI محل قرار دادن CA ها بر روی Domain مد نظر است .انتخاب Domain ای که میزبانی Computer Account های مربوط به CA را بر عهده داشته باشد تا حدود زیادی به این بستگی دارد که آیا مدیریت Domain های شما بصورت متمرکز انجام می شود و یا بصورت غیر متمرکز انجام می شود. در یک مدل مدیریت متمرکز معمولا CA ها در یک Domain قرار می گیرند ، در یک محیط با مدیریت غیر متمرکز شما ممکن است CA ها خود را بر روی چندین Domain قرار دهید.