۱-    اگر بخواهیم ورود ویژگی در سند xml الزامی باشد از کلمه کلیدی #REQUIRED بعد از نام ویژگی استفاده می شود.
<!ATTLIST student  id  ID  #REQUIRED >
۲-    اگر الزامی برای ورود ویژگی نباشد می توانیم از کلمه کلیدی IMPLIED# استفاده کنیم. در این حالت در صورت اعلام نشدن مقدار ویژگی مقدار پیش فرض میتواند توسط نرم افزار  تعیین شده و یا نادیده گرفته می شود.
<!ATTLIST student  genus  (male|female) #IMPLIED >
۳-    اگر مقدار پیش فرض به عنوان مقدار ضروری باشد و لازم باشد که در سند این مقدار مشخص شود از کلمه کلیدی #FIXED استفاده می شود. به عنوان مثال در تعریف زیر همیشه برای خاصیت method  مقدار پیش فرض post اعمال می شود.
<!ATTLIST form  method   #FIXED “post”>