Partial mesh: هر Node  از شبکه برای ارتباط با نقاط دیگر بیش از یک راه دارد اما حتما یک راه مستقیم ندارد.

DDS