این تست تلاشی است جهت بدست اوردن دسترسی و یا تهدید کردن سیستم های موجود در شبکه کلاینت با همکاری و آگاهی کامل کارکنان IT شرکت. برای نمونه میتوان به تست هایی که زیرساخت فعلی امنیت را به چالش میکشند و یا تست تک تک سیستم ها برای کشف آسیب پذیری های محتمل در آن ها، اشاره کرد. ایجاد یک محیط کاری تیمی که در آن اعضای واحد شبکه شرکت، بخشی از تیم تست نفوذ هستند که این اجازه را میدهند تا علیه هاست های مهم شبکه حمله ای هدفدار ترتیب دهیم.