ابتدا و انتهای backbone یک مقاوت قرار می گرفت به نام ترمیناتور و کاربرد آن به این صورت بود وقتی سیگنال به انتهای کابل  می رسید توسط  این وسیله جذب می شد و از بین می رفت .

اگر ۲ کامپیوتر هم زمان اطلاعات بفرستند بر آیند آنها صفر وی شود. در واقع collision رخ می دهد.

هر pc در داخل bus  اگر بخواهد اطلاعات بفرستد  قبل از فرستادن اطلاعات ابتدا  backbone   را چک می کند و که آیا روی   backbone اطلاعات وجود دارد یا نه که این کار بر اساس ولتاژ صورت می گیرد  برای مثال اگر ولتاژ بالای صفر بود مشخص می کند که اطلاعات بر روی backbone وجود دارد  و اگر صفر بود و یا زیر صفر بود  یعنی اطلاعات وجود ندارد.

حال اگر که ۲ تا pc  همزمان ولتاژ خط را اندازه گرفتند و بر اساس ولتاژ به این نتیجه رسیدند که روی backbone   اطلاعات وجود ندارد و تصمیم به ارسال اطلاعات کنند باعث می شود که collision رخ دهد