اگر بخواهیم پارتیشن را از FAT به NTFS تبدیل کنیم بدون اینکه اطلاعات پاک شود از فرمان زیر استفاده میکنیم

run–>cmd–> convert d: /fs:NTFS
d: درایو مورد نظر میباشد
fs-File System