بدیل عدد و رشته به متناظر بولین آنها و بلعکس

تبدیل یک متغیر بولین به نوع صحیح :

bool flag = false;
int i = (flag ? 1 : 0);

تبدیل یک عدد صحیح به متناظر بولین آن :
int i = 1;
bool flag = (i == 1 ? true : false);

تبدیل یک رشته به متناظر بولین آن :

string str = “Yes”;
bool flag = str.ToLower() == “yes” ? true : false;