تایمر کانتر صفر در حالت هشت بیتی پیشرفته:

تایمر کانتر در حالت عادی
تایمر کانتر در حالت مقایسه CTC
تایمر کانتر در حالت PWM سریع (تک شیب)
تایمر کانتر در حالت PWM تصحیح فاز (دو شیب)