همه مِتُد های جی کوئری داخلی تابع document.ready() قرار می گیرند :

go