تابع محاسبه درصد

func

اینم تابع محاسبه درصد هر مقدار که با ضرب مقدار مورد نظر در عدد ۱۰۰ و تقسیم اون بر مجموع به دست میاد.