عرض سلام و ادب خدمت شما ، وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که روز خوبی را در پیش رو داشته باشید.و با اموزشهای ما همراه باشید.

شی Boolean در جاوا اسکریپت ، مشابه دیگر زبان های برنامه نویسی می تواند دارای یکی از مقادیر زیر باشد: true و یا false.
شی نام برده برای تشخیص صحیح/غلط بودن یک مقدار بکار می رود.

مقادیر بولی

گاهی در برنامه نویسی به نوع داده هایی (data type) نیاز پیدا می کنیم که می تواند تنها یکی از جفت مقدارهای زیر را داشته باشد.

YES / NO

ON / OFF

TRUE / FALSE

برای این منظور جاوا اسکریپت نوع داده ی بولی (Boolean data type) را درنظر گرفته است، بدین معنا که نوع داده تنها یکی از دو مقدار true یا false را می تواند بگیرد.

تابع Boolean ()

با استفاده از این تابع می توانید به درست یا غلط بودن یک عبارت (یا متغیر) پی ببرید.

مثال

نمونه یک
?
۱

Boolean(10 > 9) // returns true

یا به روشی آسان تر

نمونه دو
?
۱
۲

(۱۰ > 9) // also returns true
۱۰ > 9 // also returns true

عملگرهای مقایسه ای و دستورات شرطی

در فصل مقایسه ها به شرح جامعی از عملگرهای مقایسه خواهیم پرداخت.

دستورات شرطی جاوا اسرکیپت نیز در فصول بعدی برای شما شرح داده خواهد شد.

اما برای نمونه مثال هایی را از عملگرهای مقایسه ای و دستورات شرطی در جدول زیر برای شما فهرست کرده ایم.

عملگر

شرح

مثال

==

equal to

if (day == “Monday”)

>

greater than

if (salary > 9000)

<

less than

if (age < 18)

توجه داشته باشید که مقدار بولی یک عبارت اساس و پایه ی مقایسه و شرط های جاوا اسکریپت را پدید می آورد.

هر چیزی با یک مقدار " حقیقی " صحیح است (مقدار true باز می گرداند).

مثال


نمونه سه
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

۱۰۰

۳٫۱۴

-۱۵

"Hello"

"false"

۷ + ۱ + ۳٫۱۴

۵ < 6

هر چیزی بدون یک مقدار " واقعی " نادرست بوده و false برمی گرداند.

مقدار بولی ۰ false می باشد.

نمونه چهار
?
۱
۲

var x = 0;
Boolean(x); // returns false

مقدار بولی -۰ false می باشد.

نمونه پنج
?
۱
۲

var x = -0;
Boolean(x); // returns false

مقدار بولی " " (رشته ی تهی) false برمی گرداند.

نمونه شش
?
۱
۲

var x = "";
Boolean(x); // returns false

مقدار بولی undefined غلط می باشد(false باز می گرداند).

نمونه هفت
?
۱
۲

var x;
Boolean(x); // returns false

مقدار بولی null نیز false می باشد.

نمونه هشت
?
۱
۲

var x = null;
Boolean(x); // returns false

مقدار بولی false نیز همان طور که انتظار می رود false می باشد.

نمونه نه
?
۱
۲

var x = false;
Boolean(x); // returns false

مقدار بولی NaN، false بازیابی می کند.

نمونه ده
?
۱
۲

var x = 10 / "H";
Boolean(x); // returns false

خواص و توابع بولی

مقادیر اولیه (primitive values) همچون true و false به این خاطر که object نیستند نمی توانند از خود property و method داشته باشند.

اما در جاوا اسکریپت مقادیر اولیه نیز می توانند تابع و خاصیت داشته باشند، زیرا جاوا اسکریپت هنگام اجرای توابع و خاصیت ها با مقادیر اولیه همچون شی برخورد می کند.
آموزش Boolean در جاوا اسکریپت