طرز کار  :flash Communication server

به کارگیری و مدیریت یک application
برای به کارگیری یک برنامه کاربردی باید فایل های طرف سرویس گیرنده و سرویس دهنده را در مکانهای لازم قرار دهید.فایل های swf و html طرف سرویس گیرنده باید در دایرکتوری وب روت سرورتان قرار گیرد.(مثلاً اگر سرویس دهنده تان apache است، وب روتتان شاخه htdoc در مسیر نصب apache می باشد)البته فایل های swf طرف سرویس گیرنده می تواند از طریق attachment ِپست الکترونیکی به آنها فرستاده شود.ارتباطات flashcom از طریق پروتکل rtmp صورت می گیرد نه http .بنابراین آنچه در اینجا لازم است وجود یک سرویس دهندهflashcom می باشد نه سرویس دهنده اینترنت(مانند apache‌یا IIS)

نکته :‌ فایلهای طرف سرویس دهنده شامل فایلهای asc و فایلهای صوتی و تصویری ضبط شده(مثل flv و mp3) در شاخه ای که همنام برنامه کاربردی تان تعریف کرده اید، قرار می گیرد.