برگرداندن یک رشته ار داخل یک رشته
string MainString = “String Manipulation”;
//SHOW RESULT
MessageBox.Show(str1.Substring(6, 12));