این برنامه عمل شمارش حروف را در یک رشته را نشان می دهد

Program :- To count the number of character in a given string.

echo Enter a string
read str
nc=`expr $str | wc -c`
n=`expr $nc – 1`
echo Number of character in $str is : $n

خروجی برنامه

Enter a string
network

Number of character in network is : 7