برنامه ای به منظور چک کردن اینکه آیا رشته کلمه داده شده از دو سو یکی است یا خیر

echo Enter a string

read str1

str2=$str1

nc=`expr $str1 | wc -c`

i=`expr $nc – 1`

j=1

while [ $i -gt 0 ]

do

ch1=`echo $str1 | cut -c $j`

ch2=`echo $str2 | cut -c $i`

if [ $ch1 != $ch2 ]

then

echo $str1 is not palindrome

exit

fi

j=`expr $j + 1`

i=`expr $i – 1`

done

echo $str1 is palindrome

Output 1:

Enter a string

malayalam

malayalam is palindrome

Output 2:

Enter a string

subnetwork

subnetwork is not palindrome