در مواردی می‌خواهیم به عناصر یک لیست float اختصاص دهیم. به عنوان مثال یک لیست تصویری که ممکن است به عنوان گالری استفاده شود را در نظر بگیرید.

li

به صورت پیش فرض عناصر li لیست به صورت block level هستند و هر کدام در خطی جدید و در واقع کل لیست به صورت یک پشته نمایش داده می‌شود. برای تغییر این حالت می‌توان با float کردن عناصر li آنها را از حالت پشته خارج کرد. نکته‌ای قابل توجه نحوه نمایش چندین عنصر float شده در کنار یکدیگر است.

px

در این مواقع عناصر float شده به ترتیب اولویت مکانی خود در سمت مشخص شده شناور می‌شود. اگر ارتفاع این لیست ها یکسان باشد  به صورت تمیز و زیبا نمایش داده می‌شود.

hu