برای این کار ابتدا وارد WHM شوید  و به قسمت Tweak Settings بروید

WHMsecurity

تنظمیات را مطابق تصویر زیر انجام دهید.

sercutiry1

سپس در قسمت  Security Center و تنظیمات بخش های مختلف آن را مطابق توصیر زیرانجام دهید.

WHMsecurity2

security2

در قسمت Apache Configuration نیز و بخش Global Configuration تنظیم Server Signature را در حالت Off قرار دهید.

WHMsecurity3