سلام کاربران عزیز ، حالتون خوبه ؟ خوش و سلامت هستید؟ امیدوارم که سلامت و شاد باشید و در کنار اموزشهای ما سایتهای بهتری طراحی کنید و این مطالب ما برایتان مقیدواقع گردد.
تغییر در تنظیمات کلی جوملا

حذف index.php از نشانی سایت‌هایی جوملایی به منظور بهینه سازی برای موتورهای جستجوگر وب انجام می‌گیرد. این روش از طریق تنظیمات خود جوملا انجام می‌شود ضمن این که می‌توان توسط افزونه‌ها هم این کار را انجام داد.

بدین منظور ابتدا از مرکز مدیریت وارد قسمت تنظیمات کلی سایت شوید.

در قسمت استفاده از mod_rewrite را روی گزینه بلی گذاشته و ذخیره کنید.
تغییر نام فایل htaccess.txt

حال به کنترل پنل هاست خود رفته و در قسمت مدیریت فایل‌ها نام فایل htaccess.txt را به htaccess. تغییر دهید.

نکته :دقت شود که ابتدای در نام فایل نقطه (.) قرار می‌گیرد و در واقع فایل بدون نام بوده و فقط پسوند htaccess را دارد.
محتویات فایل htaccess.

در صورتی که فایل htaccess.txt وجود ندارد خوتان یک فایل با نام htaccess. ساخته و کد زیر را درون آن وارد کنید.

##
# @package        Joomla
# @copyright    Copyright (C) 2005 – 2013 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license        GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
##

##
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
#
# The line just below this section: ‘Options +FollowSymLinks’ may cause problems
# with some server configurations.  It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file.  If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url’s.  If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
##

## Can be commented out if causes errors, see notes above.
Options +FollowSymLinks

## Mod_rewrite in use.

RewriteEngine On

## Begin – Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
#
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
#
## End – Rewrite rules to block out some common exploits.

## Begin – Custom redirects
#
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
#
## End – Custom redirects

##
# Uncomment following line if your webserver’s URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
##

# RewriteBase /

## Begin – Joomla! core SEF Section.
#
RewriteRule .* – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
#
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn’t directly match a physical file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# and the requested path and file doesn’t directly match a physical folder
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
#
## End – Joomla! core SEF Section