با سلام به شما دوستای خوب ، امیدوارم که شاد باشید و با اموزشهای ما همراه باشید.در این بخش به اموزش fopenبرای باز کردن فایل ها به کار می رود. به دو argument{ آرگومان} احتیاج دارد که اولی اسم فایل {file name} را مشخص کند و دیگری حالتی {mode} که در آن عمل و فعالیت می کند را تعیین کند. file mode{حالت و نوع فایل ها} از شش option یا گزینه ی انتخابی زیر خارج نیست.
Mode
هدف
r
فایل ها را فقط برای خواندن باز می کند.File pointer یا نشانه رو فایل را، در ابتدای فایل قرار می دهد.
w
فایل ها را به منظور خواندن و write نوشتن باز می کند.File pointer یا نشانه رو فایل را، در ابتدای فایل قرار می دهد.
+r
فایل ها را به منظور خواندن وفایل ها را فقط به منظورنوشتن باز می کند. File pointer یا نشانه رو فایل را، در ابتدای فایل قرار می دهد. طول فایل را تا صفر کوتاه می کند یا فایل را تا طول zero برش می دهد. در صورتی که فایلی وجود نداشته باشد، یک فایل می سازد.
w
فایل ها را فقط به منظورنوشتن باز می کند. File pointer یا نشانه رو فایل را، در ابتدای فایل قرار می دهد. طول فایل را تا صفر کوتاه می کند یا فایل را تا طول zero برش می دهد. در صورتی که فایلی وجود نداشته باشد، یک فایل می سازد.
a
فایل ها را فقط برای خواندن باز می کند. File pointer را در انتهای فایل قرار می دهد. در صورتی که فایلی وجود نداشته باشد، سعی می کند یک فایل بسازد.
+a
فایل ها را تنها به منظور خواندن و {write} نوشتن باز می کند. File pointer را در انتهای فایل قرار می دهد. در صورتی که فایلی وجود نداشته باشد، سعی می کند یک فایل بسازد.

اگر تلاش سیستم برای باز کردن یک فایل به شکست بیانجامد، fopen مقدار{value} غلط {false} می دهد، در غیر این صورت یک file pointerبرگردانده می شود که از آن می توان برای خواندن و نوشتن بیشتر این فایل استفاده کرد.
پس از وارد آوردن تغییرات به فایل باز شده، باید حتما فایل را با fclose function{عملکرد fclose } ببندید.
fclose()function {تابع fclose} به file pointerبه عنوان آرگومان {argument} نیاز دارد. در صورتی که عملیات بسته شدن {closure}با موفقیت صورت پذیرد، نتیجه ی true یا درست می دهد و اگر شکست بخورد false برمی گرداند.
خواندن فایل

زمانی که فایلی را با fopen باز می کنید، برای خواندن آن باید از fread function استفاده کنید. این function به دو argument نیاز دارد. یکی از این دو تابع file pointerهست و دیگری طول و length فایل است که در واحد byte نمایش داده شده باشد.
طول یک فایل را می توان به کمک filesize() function پیدا کرد، که این خود از اسم فایل به عنوان argument استفاده می کند و سایز یا اندازه ی فایل را با واحد byte در جواب نمایش می دهد.
مراحلی که برای خواندن فایل باید طی کرد به شرح زیر است.

فایل را با fopen()function باز کنید.
طول فایل را با استفاده از filesize() function به دست آورید.
محتوا و content فایل را به کمک fread ()function مطالعه کنید.
فایل را با fclose()function ببندید.

content} یک فایل متنی {textfile} را به یک متغیر {variable} اختصاص {ُassign می کند} می دهد، سپس آن محتویات را بر روی صحفه به نمایش می گذارد.
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴

‎‎
‎‎
‎ ‎
‎‎
‎‎
‎ ‎

‎ ‎
‎‎
نوشتن{write کردن} فایل

با تابع {fwrite function}درPHP یک فایل را می توان نوشت یا یک متن {text} را می توان به یک فایل آماده و موجود پیوند داد. این function به دو argument نیاز دارد، که یکfile pointer و یک رشته اطلاعات {string of data} که قرار است نوشته شود را مشخص کند. در صورت تمایل می توان یک argumentinteger سومی که طول اطلاعات را مشخص می کند منظور {include} کنید. در صورت لحاظ کردن argument سوم، پس از این که طول مورد نظر به دست آید نوشتن به پایان می رسد.
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳


‎ ‎
‎‎
‎‎
‎ ‎
‎‎
‎‎
‎ ‎

‎‎
‎‎
در فصل PHP File System Function تمام مسائل و function های مربوط به file input و output را به طور کامل توضیح دادیم.