می رسیم به بحث امنیت در شبکه های کامپیوتری!!!

امنیت در همه جا یک امر بسیار مهم است چه در دنیای واقعی  و چه در دنیای مجازی!

امنیت در شبکه از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است زییرل ممکن است به قیمت از دست رفتن اطلاعات و اعتبار یک شرکت و یا سازمان قرار بگیرد.ﺑه ﻤﻮازات ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪرن و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی اﻃﻼﻋـﺎت، ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﮔﺮدد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ورﺳﺎﻟﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ، اﺷـﺘﺮاک ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺳـﺨﺖ اﻓﺰاری وﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ . ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ وﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮشﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺧﺼﻮﺻﺎ” اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﻧﮕﺮشﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ، ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ، ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺎص ﺑﻮده وﺑﺮ اﺳـﺎس آن ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻣﻨﻴﺘـﻲ را اﺟﺮاءوﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻨﻴﺘـﻲ ، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔـﻲ ودور از اﻧﺘﻈـﺎری را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ودﻓﺎع از اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ اﻣﻨﻴﺘـﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺪاﻣﻴﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﻢ ؟ ﺷـﺎﻳﺪ اﮔـﺮدر ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻮاردی ، ﻫﻤـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ، ﭼﺮاﻛﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻮان دﻓﺎع ﻛﺮدن از ﺧﻮدرا ﻧﺪارد. آﻳﺎواﻗﻌﺎ” روشوﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧـﻮردﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ؟ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻫـﺎی ﺧـﺎص ﺧـﻮدراداﺷـﺘﻪ و ﺳـﻌﻲ در ﺑﺮﻃـﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﻘﻮل آﻧﻬﺎدارد، آﻳﺎ ﺑﺮای اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﻤﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮی در ﺳـﺎزﻣﺎن وﺟـﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ؟