در مرحله اول ، باید سایت ASP.Net خود را ایجاد نمایید . فرض بر این است که کاربر آشنایی کافی برای ایجاد یک وب سایت جدید ASP.Net را دارد . اگر هم با این کار آشنا نیستید ، برای دریافت اطلاعات بیشتر به راهکار ساخت یک وب سایت ساده در ASP.Net بروید .