برای ایجاد یک تولتیپ در سی شارپ از کد زیر استفده می کنیم

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

ToolTip toolTip = new ToolTip();

toolTip.SetToolTip(button1,”Salam”);

}