اکنون که شما یک جدول پایگاه داده و کلاس هایی که جانشین اجزای درونی آن هستند ، را در اختیار دارید ، می توانید از یک کنترل ListView برای اتصال به Database بر روی صفحات ASP.Net استفاده کنید . برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید :

  1. صفحه Default.aspx سایت را باز کرده و به نمای Design بروید .
  2. یک کنترل LinqDataSource را از بخش کنترل های داده منوی Toolbox درگ کرده و بر روی صفحه قرار دهید . Id آن را نیز برابر با LinqDataSource1 قرار دهید .
  3. از بخش LinqDataSource Tasks ، که به صورت یک فلش بر روی کنترل LinqDataSource  مشاهده می شود ، گزینه Configure Data Source را انتخاب نمایید .
  4. از بخش Choose your context object ، گزینه TasksDataContext را انتخاب کرده و گزینه Next را بزنید .
  5. از لیست Table ، گزینه ( TasksLists ( Table را انتخاب کرده و سپس دکمه Finish را بزنید .
  6. مجددا از قسمت LinqDataSource Tasks ، گزینه های Enable Delete , Enable Insert و Enable Update را علامت بزنید .
    توجه داشته باشید که شما نیازی به هیچ گونه کدنویسی برای انجام این عملیات ها نداشته و خود کنترل ها آنها را برایتان انجام می دهند .
  7. صفحه را ذخیره نمایید .