اکستنژن  Screen grab
Screen grab!  : کل صفحه وب را برای شما تبدیل به یک عکس jpg میکنه.