ایجاد فایل Web Worker

در متد Web Worker کدهای JavaScript مورد نظرمان را در یک فایل خارجی بنام “demo_workers.js” و در بیرون از صفحه قرار می دهیم.

کد زیر یک کد ساده JavaScript است که عمل شمارش را انجام می دهد و فقط به عنوان یک مثال مطرح شده است:

pos

مهمترین نکته در کد بالا متد ()postMessage است، که مقدار خروجی تابع را بصورت یک پیام به صفحه ارسال می کند.

توجه: از Web Workerها به صورت معمول برای کارهای ساده ای مانند مثال بالا، استفاده نمی شود و بیشتر برای کارهایی که CPU زیادی مصرف می کنند، استفاده می شود.