انواع رمز نگاری :
سه نوع رمز نگاری وجود دارد : فیزیکی – ریاضیاتی – کوانتومی

-رمزنگاری فیزیکی Physical Cryptography
– رمزنگاری ریاضی (Cryptography Mathematical )
– رمزنگاری کوانتومی (Cryptography Quantum )