انواع vpn

– Intranet : ارتباط ۲ نقطه ( از یک شزکت ) را با هم برقرار می کند. مثل ارتباط بین یک شعبه و دفتر مرکزی . این ارتباط را Site to Site یا LAN to LAN می گویند.
۲ – Extra net : ارتباط بین یک سازمان با یک سازمان دیگر
۳ – Remote Access : ارتباط کاربران یا دفاتر کوچک با یک شرکت.