انواع si ngle mode:

۸ میکرون و ۹ میکرون می باشد.

برای افزایش طول کابل باید از یک تقویت کننده به نام EDFA استفاده کنیم.