انواع مختلف DSL
ADSL
. (Consumer Digital Subscriber Line) CDSL)
High bit-rate DSL) HDSL )
ISDN DSL) ISDL)
Multirate Symmetric DSL) MSDSL)
(Rate Adaptive) RADSL
Symmetric DSL) SDSL)
UDSL
Very high bit-rate) VDSL)
Voice-over DSL)VoDSL )