چگونه می توان node ها را در یک سند xml تشخیص داد ؟

جواب : با استفاده از کاراکترهای تشخیص مسیر در زیر کاراکترهای تشخیص مسیر را مشاهده می کنید
از یک یا مجموعه ای از انها برای تشخیص node های سند xml استفاده می شود  با انواع node ها در سند xml در فصل قبل اشنا شدید
 ۱: nodename

تمام node هایی را که اسمشان را مشخص کرده ایم انتخاب می کند

 ۲: /

منظور ، تمام node های موجود در node ریشه است

 ۳: //

منظور ، تمام node های با نام مشخص شده  است صزف نظر از اینکه این node ها در کدام قسمت سند xml قرار داشته باشند
 ۴: .

منظور ، node جاری است

 ۵: ..

منظور ، node والد node جاری است

 ۶: @

منظور ، صفات است

در جدول زیر چند مثال درباره روش استفاده از path ها را مشاهده می کنید :

چند مثال

 ۱:

bookstore

تمام node هایی که اسمشا ن bookstore است را انتخاب می کند

۲:

/bookstore

عنصر ریشه با نام  bookstore را انتخاب می کند

اگر مسیر با یک اسلش شروع شود همواره منظورش همان اسمی است که بعد از ان اسلش قرار دارد

 ۳:

bookstore/book

تمام عنصرهای با نام book که فرزند عنصر با نام bookstore است را انتخاب می کند

 ۴:

//book

تمام عنصرهایی که اسمشان book است صرف نظر از اینکه در کجای سند xml هستند را انتخاب می کند

 ۵:

bookstore//book

تمام تگ های (element) با نام book را انتخاب می کند که از فرزندان  تگ bookstore باشند و مهم نیست که این تگ ها در کدام قسمت سند xml قرار  دارند

//@lang

تمام صفاتی که نام انها lang می باشد صرف نظر از اینکه در کدام قسمت سند xml قرار دارند انتخاب می کند