ُسلام دوستان عزیز ، امیدوارمکه حالتون خوب باشه. شاد وسلامت باشید.
فرمت JSON از انواع داده ای زیر پشتیبانی می کند:

نوع داده ای

شرح

Number

عدد ممیز شناور با دو رقم اعشار (double- precision floating-point)

String

رشته ی Unicode با کاراکتر گریز backslash محصور در دابل کوتیشن

Boolean

مقدار بولی true یا false

Array

دنباله ای مرتب از مقادیر (ordered sequence)

Value

می تواند از هر نوعی از قبیل رشته، عدد، بولی (true یا false)، null و غیره … باشد

Object

مجموعه ای نامرتب (unordered collection) از جفت های کلید:مقدار

Whitespace

می تواند بین هر جفت توکنی مورد استفاده قرار بگیرد

null

تهی

نوع داده ای number

۱٫ ممیز شناور با دو رقم اعشار در JavaScript.

۲٫ فرمت Octal (هشت هشتی) و hexadecimal (شانزده شانزدهی) در آن استفاده نمی شود.

۳٫ NaN یا Infinity در Number بکار نمی رود.

جدول زیر انواع عددی را به نمایش می گذارد:

بخش

شرح

Integer ( بخش عدد صحیح)

از ۱ تا ۹، ۰ عدد منفی و عدد مثب را دربرمی گیرد

Fraction(بخش ممیز)

ممیز مانند .۳, .۹

Exponent(بخش مربوط به نما)

نماد علمی نما مانند e, e+, e-, E, E+, E-

ساختار نگارشی (Syntax):

var json-object-name = { string : number_value, …….}

مثال

در مثال زیر نوع داده ای Number را مشاهده می کنید. دقت داشته باشید که مقدار نباید داخل “” قرار داده شود:

var obj = {marks: 97}

نوع داده ی String

۱٫ دنباله ای از کاراکترهای Unicode محصور شده در “” با کاراکتر گریز backslash.

۲٫ Character رشته ای با طول یک و در واقع متشکل از تنها یک کاراکتر است.

جدول زیر کاراکترهایی که در رشته بکار می روند را نمایش می دهد:

کاراکتر مربوطه

شرح

دابل کوتیشن

\

سولیدوس معکوس (reverse solidus)

/

Solidus (سولیدوس)

b

backspace

f

form feed

(انتقال فیزیکی پیوسته به ابتدای خط یا صفحه جدید)

n

new line

(خط جدید)

r

carriage return

(سطر بعد)

T

horizontal tab

(ایجاد هشت خط فاصله به صورت افقی)

U

four hexadecimal digits

(چهار عدد شانزده شانزدهی)

ساختار نگارشی:

var json-object-name = { string : “string value”, …….}

مثال

نمونه ای از نوع داده ای رشته را در زیر مشاهده می کنید:

var obj = {name: ‘Amit’}

Boolen (نوع داده ای بولی)

مقدار true یا false را شامل می شود.

var json-object-name = { string : true/false, …….}

مثال

var obj = {name: ‘Amit’, marks: 97, distinction: true}

نوع داده ای آرایه

۱٫ دنباله یا مجموعه ای از مقادیر مرتب شده است.

۲٫ المان ها یا مقادیر آن داخل براکت باز و بسته محصور می شوند.

۳٫ مقادیر داخل آن توسط ویرگول از هم جدا می شوند.

۴٫ اندیس آرایه می تواند از ۰ یا ۱ شروع شود.

۵٫ اندیس آرایه دنباله ای از اعداد صحیح است.

ساختار نگارشی

[ value, …….]

مثال

نمونه ی زیر آرایه ای را نشان می دهد که چندین شی در آن جای گرفته است:

{

“books”: [

{ “language”:”Java” , “edition”:”second” },

{ “language”:”C++” , “lastName”:”fifth” },

{ “language”:”C” , “lastName”:”third” }

]

}

نوع داده ای Object

۱٫ مجموعه ای نامرتب از جفت های اسم و مقدار.

۲٫ اشیا داخل {} محصور می شوند.

۳٫ پس از هر اسم یک دو نقطه قرار گرفته و جفت های اسم و مقدار توسط ویرگول از هم جدا می شوند.

۴٫ کلیدها باید از نوع رشته بوده و با یکدیگر فرق داشته باشند.

ساختار نگارشی (syntax)

نحوه ی نگارش آن به شکل زیر می باشد:

{ string : value, …….}

مثال

مثال زیر نمونه ای از نوع داده ای object را نمایش می دهد:

{

“id”: “011A”,

“language”: “JAVA”,

“price”: 500,

}

Whitespace

می تواند بین هر جفت توکنی قرار بگیرد. اغلب از آن به منظور بهبود خوانایی کد استفاده می شود.

ساختار نگارشی

{string:” “,….}

مثال

var i = ” sachin”;

var j = ” saurav”

null

نوع داده ای است که در آن هیچ مقداری قرار نمی گیرد.

ساختار نگارشی

null

مثال

var i = null;

if(i == 1){

document.write(“
value is 1
“);

}

else{

document.write(“
value is null
“);

}

نوع داده ای Value در JSON

می تواند هر نوعی را در خود ذخیره کند، از قبیل:

· number (عدد صحیح/integer یا floating point/ممیز شناور)

· String

· Boolean

· Array

· Object

· null

ساختار نگارشی

String | Number | Object | Array | TRUE | FALSE | NULL

مثال

var i = 1;

var j = “sachin”;

var k = null;