یک حمله کننده میتواند از چندین راه مختلف به یک سیستم دسترسی پیدا کند. حمله کننده (هکر) باید قادر به اکسپلیت یک نقض یا آسیب پذیری در یک سیستم را داشته باشد.

انواع حمله:
۱٫حمله های سیستم عامل
۲٫حمله های سطح برنامه کاربردی
۳٫حمله های shrink warp code
۴٫حمله های اشتباه پیکربندی