انواع حملات شبکه ای با توجه به حمله کننده

حملات شبکه ای را می توان با توجه به حمله کننده به چهار گروه تقسیم کرد :

۱-  حملات انجام شده توسط کاربر مورد اعتماد (داخلی)

۲-  حملات انجام شده توسط افراد غیر معتمد (خارجی)

۳-  حملات انجام شده توسط هکرهای بی تجربه

۴-حملات انجام شده توسط کاربران مجرب