انواع حافظه در روترهای سیسکو
حافظه ROM یا Read Only Memory در روترهای سیسکو
حافظه Flash یا Flash Memory در روترهای سیسکو
حافظه RAM یا Random Access Memory در روترهای سیسکو
حافظه NVRAM یا Non-Volatile Random Access Memory در روترهای سیسکو