انواع توابع توکار SQL Server:

SQL Server توابع توکار یا از پیش تعریف شده فراوانی را برای ما فراهم می کند. این توابع را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

tf