انواع الگوریتمهای نامتقارن :
۱ – RSA

طراحان آن Ron Rivest , Adi Shamir , Leonard Adleman می باشد.
هم برای امضای دیجیتال و هم برای SSL استفاده می شود.
۲ – الگوریتم Diffie Helman

توسط ۲ نفر بنامهای دکتر W.Diffie و دکتر M.E.Hellman توسعه یافته است.
۳ –( ECC ( The Elliptic Curve Cryptosystem

شبیه الگوریتم RSA است.
در شبکه های وایرلس کاربرد دارد.
۴ – EL Gamal

نام دیگر آن DSA است.
برای انتقال امضای دیجیتال و تبادل کلیدها استفاده می شود.
در سال ۱۹۸۵ ایجاد شده است.