انواع الگوریتمهای متقارن:
۱ – ( DES ( Data Encryption Standard

از سال ۱۹۷۰ ایجاد شده است.
استاندارد اصلی که در مراکز دولتی و صنعتی بکار میرود.
یک کلید ۱۲۸ بیتی ایجاد می کند.
یک مطالعه اخیرا نشان داده است که یک سیستم فوق العاده قوی توانسیته است این الگوریتم را در حدود ۲ سال بشکند.
۲ –( AES ( Advanced Encryption Standard

جایگزین DES می باشد.
کلیدهای ۱۲۸ و ۱۹۲ و ۲۵۶ بیتی تولید می کند.
توسط ۲ نفر بنامهای Vincent Rijmen و Joan Damon طراحی شده است.
۳ – ۳DES

نسخه ارتقا یافته DES می باشد.
از DES امن تر می باشد و شکستن قفل آن بسیار مشکل است.
۴ – CAST

توسط Carlisle Adams and Stafford Tavares طراحی شده است.
شرکتهای مایکروسافت و IBM از این الگوریتم استفاده میکنند.
کلیدهای ۴۰ و ۱۲۸ بیتی استفاده میکند.

 

۵ – RC

توسط آزمایشگاههای RSA استفاده می شود.
طراح آن Ron Rivest می باشد.
انواع نسخه ها : RC5 , RC6
کلید ۲۰۴۸ بیتی تولید می کند.
۶ – Blowfish

توسط سیستمهای Counterpane ایجاد گردیده است.
نویسنده اصلی آن Bruce Schneier می باشد.
نسخه بعدی آن Twoofish می باشد.
از کلیدهای ۴۴۸ بیتی استفاده میکند.
۷ –( IDEA ( International Data Encryption Algorithm

از کلید ۱۲۸ بیتی استفاده میکند
به لحاظ سرعت و قبلیت شبیه الگوریتم DES می باشد ولی امن تر از آن است.
در( PGP ( Pretty Good Privacy ( امنیت در پست الکترونیک ) استفاده می شود.