الگوریتمهای رمز نگاری
۳ روش اصلی برای کد کردن عبارتند از : Hashing – Symmetric – Asymmetric

الگوریتم های Hashing دو نوع اصلی دارد : SHA و MD

۱ – الگوریتم SHA ( Secure Hash Algoritm )

یک طرفه است
یک کد ۱۶۰ بیتی تولید می کند.
۲ – الگوریتم( MD ( Message Digest :

یک الگوریتم یکطرفه است.
چندین نسخه دارد که مهمترین آنهاعبارتند از : MD2 ,MD4,MD5
یک کد ۱۲۸ بیتی تولید می کند.
از hashing برای اطمینان از صحت اطلاعات استفاده می شود.
الگوریتمهای متقارن ( Symmetric ):
یک کلید امنیتی تولید می کند. یک کلید اختصاصی دارد که برای بقیه افراد غیر مجاز قابل استفاده نیست. اگر این کلید ذر اختیار دیگران قرار گیرد و یا دزدیده شود کل فرآیند با شکست مواجه می شود.کلید بین فرستنده و گیرنده یکسان است.