انتخاب کردن چندین مسیر

با استفاده از کاراکتر خط عمودی صفحه کلید یعنی | شما می توانید عناصر مورد نظرتان را با ترکیبی از مسیرها انتخاب کنید این کاراکتر معنی and می دهد

۱:

//book/title | //book/price

element هایی با نام title و price که درون تمام element های با نام book در سراسر سند xml هستند را انتخاب می کند

۲:

//title | //price

تمام عناصر با نام title و price درون صفحه وب را صرف نظر از اینکه در کجای سند xml هستند را انتخاب می کند

۳:

/bookstore/book/title | //price

از دورن تگ هایی به نام book که درون تگی به نام bookstore قرار دارند ، تمام تگ ها(عناصر) با نام title

و

تمام عناصر (تگ) هایی با نام price را صرف نظر از اینکه در کجای سند xml است ،

انتخاب می کند