همراهان گرامی بااموزشی دیگر در زمینه jquery در خدمت شما هستم. jQuery به شما این امکان را می دهد تا المان ها را بر اساس عنصر پدر آن ها انتخاب کنید. دو روش وجود دارد: یکی اینکه تنها المان هایی که فرزند مستقیم عنصر پدر هستند با کوئری منطبق شده و انتخاب شوند، دیگری اینکه تمامی المان هایی که حتی به طور غیر مستقیم با عنصر پدر ارتباط دارند نیز به صورت سلسله مراتبی انتخاب شوند (برای مثال، فرزندِ فرزندِ فرزندِ عنصر پدر).

دستور نگارشی برای یافتن تمامی المان هایی که نوادگان مستقیم یک عنصر مشخص هستند، به صورت زیر می باشد:

$(“div >a”)

این selector تمامی لینک هایی که فرزند مستقیم المان div هستند را انتخاب می کند. حال اگر عملگر <را با یک جای خالی (space) جایگزین نمایید، تمامی لینک های داخل المان div که حتی فرزند غیرمستقیم آن محسوب می شوند نیز انتخاب می شوند.

$("div a")

در اینجا مثالی را می بینید که در آن تگ bold که فرزند مستقیم المان div با شناسه ی TestArea1 است، آبی رنگ می شود:

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

Bold text
Italic text

Bold text 2
Italic text 2

Bold text 3

$(“#divTestArea1 > b”).css(“color”, “blue”);

اگر این مثال را اجرا کنید، می بینید که تنها تگ bold اول آبی رنگ می شود. حال، چنانچه این کد را با روش دوم پیاده سازی کنید، هر دو تگ bold آبی رنگ می گردند.

همان طور که در نمونه ی زیر مشاهده می کنید، مثال فوق را با اعمال یک تغییر (جایگزین کردن عملگر <با space) بازنویسی کردیم که در آن هر دو تگ bold انتخاب و آبی رنگ می شوند (نوه یا فرزندان غیرمستقیم المان div نیز دستکاری می شوند):

نمونه دو
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

Bold text
Italic text

Bold text 2
Italic text 2

Bold text 3

$(“#divTestArea1 b”).css(“color”, “blue”);

jQuery با ارائه ی تابعی به نام parent() به شما این اجازه را می دهد تا در صورت لزوم به بالای سلسه مراتب (نمودار درختی وراثت) پیمایش کنید. با این تابع می توان پدر یک عنصر فرزند را یافت.