فناوری مورد استفاده برای مقاوم نمودن یک سرویس در مقابل دستیابی غیرمجاز به داده هایی که داراست و یا مسئولیت آنها را برعهده دارد.
هر رویداد هک نتیجه هر یک (یا بیشتر) از عناصر ضروری امنیت خواهد بود

عناصر امنیت
امنیت متکی بر محرمانگی (confidentiality) , سندیت (authenticity), درستی (integrity) و دسترسی (availability) است

محرمانگی (confidentiality)
پنهان بودن اطلاعات یا وسیله ها

سندیت (authenticity)
شناسایی و تضمین منشا اطلاعات

درستی (integrity)
موثق بودن داده ها و وسیله ها از لحاظ جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و مناسب

دسترسی (availability)
تواتایی استفاده از اطلاعات یا وسیله های مطلوب

مثلث امنیت , عملکرد و سهولت
زمانی که تعداد ضعف کم شد , تعداد اکسپلویت ها به حداقل رسیده است = امنیت بیشتر
طول کشیدن کوشش بیشتر برای انجام کارمشابه = کاهش عملکرد