رشد روز افزون شبکه های کامپیوتری از یک سو و ماهیت توزیع شده و عدم امکان کنترل مرکزی در شبکه ها از سوی دیگر سبب شده تا تأمین امنیت شبکه های کامپیوتری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. همچنین وجود مشکلات امنیتی در پروتکل های شبکه و در دسترس بودن مشخصات این پروتکل ها و بعضاً کد پیاده سازی شده آنها باعث بروز ناامنی های بسیاری در شبکه های عمومی شده است.

کنجکاوان در مراکز آموزشی و دانشگاه ها، رقبای تجاری و دشمنان سیاسی می توانند سبب بروز مشکلاتی در شبکه های مبتنی بر TCP/IP شوند. همچنین، از آن جا که شبکه های کامپیوتری بستر ایجاد سایر سیستم های توزیع شده مانند سیستم های عامل توزیع شده و سیستم های مدیریت پایگاه داده های توزیع شده نیز هستند، تأمین و حفظ امنیت در شبکه های کامپیوتری مبنایی برای تأمین امنیت در سیستم ها و کاربردهای توزیع شده نیز خواهد بود.