امنیت ایمیل: ایمیل ها به دلیل اینکه قادرند اطلاعات را به داخل و خارج سازمان منتقل نمایند به طور ذاتی متزلزل و ناامن هستند. امنیت ضعیف ایمیل ها باعث دسترسی آسان و غیرمجاز افراد به اطلاعات حساس و طبقه بندی شده سازمان که در ایمیل ها وجود دارد، می گردد. مهندسی اجتماعی از طریق ایمیل یکی از راه های رایج در انتقال کدهای مخرب به سازمان و آلوده کردن اهداف است. این تکنیک براساس بازکردن یک لینک مخرب یا فایل ضمیمه آن است.

هکرها از این تکنیک برای دستیابی به محل هایی استفاده می کنند که نمی توان به طور مستقیم و با روش های اکسپلویت مستقیم به آنها دست پیدا کرد. به منظور امن کردن ایمیل در برابر این تهدیدات و حملات مهندسی اجتماعی، پیاده سازی، مانیتورینگ، استفاده از تشخیص دهنده اسپم و نگهداری مناسب تنظیمات سرور ایمیل و برنامه کاربردی ایمیل از راه کارهای موثر هستند. اگرچه با استفاده از این تکنیک ها نمی توان قدرت بازدارندگی افراد سازمان را کاهش داد بلکه مهمترین راه حل، آموزش و اطلاع رسانی مناسب کارکنان است.

استفاده از چارچوب سیاست ارسال کننده(SPF) براساس فهرستی از آدرس های IP و امضاهای دیجیتال از دیگر راه کارهای مقابله با ایمیل های جعلی و مخرب است.