الگوریتمهای نا متقارن ( Asymmetric Algorithm) :
از ۲ کلید برای code و decode کردن داده ها استفاده می کند. این کلیدها را Public key و Private key می گویند. Public برای کد کردن پیام توسط فرستنده و Private key برای رمزگشایی توسط گیرنده استفاده می شود