افکت سربرگ باز شونده برای گوشه صفحه javascript

<head>
<script src=”http://code.jquery.com/jquery-latest.js”></script>
<script type=”text/javascript” src=”peel.js”></script>
</head>