افزونه ی world of VS Default broeser switcher : امکان browse کردن سایت را در مرورگرهای مختلف با یک کلیک فراهم میکنه.
افزونه ی sql server compact toolbox : این افزونه قابلیت هایی مانند import کردن از فایل CVS و ویزاردهایی برای ساخت جدول و غیره را به sql compact اضافه میکند.