افزونه ی Code4Blog : این هم کارش کپی کدها برای قرار دادن در وبلاگه.
افزونه ی Regex Editor : برای ویرایش regular Expreession هایی که خودتان ایجاد کرده اید.