با سلام به شما دوستان خوب ، امیدوارم که خوب باشه حالتون؟ این مبخث در مورد اعداد در پایتون میباشد. امیدوارم که براتون مفید باشه.Number type مقادیر عددی را در خود ذخیره می کند. این نوع داده ای immutable هست، بدین معنا با تغییر مقدار نوع عددی، آن خانه ی حافظه پاک شده و خانه ی جدید برای آن شی در نظر گرفته شود و مقدار آن شی در خانه ی تازه ایجاد شده جای گذاری می شود.

شی number زمانی که مقداری را به آن ها تخصیص می دهید، ایجاد می گردند.

مثال:

var1 = 1

var2 = 10

با استفاده از دستور del می توان ارجاع (reference) به یک شی را پاک کرد. نحوه ی نگارش این دستور بدین ترتیب است:

del var1[,var2[,var3[….,varN]]]]

با استفاده از این دستور می توان یک یا چندین شی را حذف نمود. مثال:

del var

del var_a, var_b

پایتون از چهار نوع عددی پشتیبانی می کند:

۱٫ Int (اعداد صحیح علامت دار): اعداد صحیح منفی یا مثبت که بخش اعشاری، نقطه و ممیز اعشار ندارد.

۲٫ long (اعداد صحیح بزرگ): اینتیجرهای طولانی که میتوانند به فرمت اکتال یا هگزادسیمال نیز باشند. این اعداد بسیار بزرگ هستند (به عبارتی بی نهایت هستند) که به صورت همان اینتیجر نوشته شده و به دنبال آن یک L بزرگ یا کوچک نمایش داده می شود.

۳٫ float (اعداد حقیقی ممیز شناور): اعدادی که به صورت اعشاری نمایش داده می شوند که بخش عدد صحیح از بخش اعشاری یا کسر توسط نقطه ی ممیز جدا می شود. اعداد Float با نماد علمی نیز نمایش داده می شوند، برای مثال e یا E که نشانگر توان ۱۰ می باشد (۲٫۵e2 = 2.5 x 102 = 250).

۴٫ Complex (اعداد مختلط): هر عدد مختلط از دو بخش تشکیل شده است: بخش Real یا حقیقی و بخش Imaginary یا انتزاعی. برای مثال عبارت a + bJ، دو عدد a و b ممیز شناور می باشند و J بیانگر ریشه ی ۱- می باشد که یک عدد موهومی یا انتزاعی است. این نوع اعداد در پایتون کاربرد چندانی ندارند.

مثال ها

مثالی از اعداد را در جدول زیر مشاهده می کنید:

int

long

float

complex

۱۰

۵۱۹۲۴۳۶۱L

۰٫۰

۳٫۱۴j

۱۰۰

-۰x19323L

۱۵٫۲۰

۴۵٫j

-۷۸۶

۰۱۲۲L

-۲۱٫۹

۹٫۳۲۲e-36j

۰۸۰

۰xDEFABCECBDAECBFBAEL

۳۲٫۳+e18

.۸۷۶j

-۰۴۹۰

۵۳۵۶۳۳۶۲۹۸۴۳L

-۹۰٫

-.۶۵۴۵+۰J

-۰x260

-۰۵۲۳۱۸۱۷۲۷۳۵L

-۳۲٫۵۴e100

۳e+26J

۰x69

-۴۷۲۱۸۸۵۲۹۸۵۲۹L

۷۰٫۲-E12

۴٫۵۳e-7j

۱٫ پایتون به شما اجازه می دهد برای مشخص کردن نوع عددی Long از l کوچک استفاده کنید، اما برای اینکه آن l با عدد ۱ اشتباه گرفته نشود، توصیه می کنیم از L بزرگ استفاده کنید. بنابراین پایتون اعداد صحیح بسیار بزرگ را با L بزرگ نمایش می دهد.

۲٫ یک عدد مختلط متشکل است از دو عدد ممیز شناور حقیقی و یک بخش که یکه ی موهومی نام دارد. برای مثال در x + yj، x و y اعداد حقیقی هستند و j نشانگر واحد یا یکه ی موهومی (imaginary) می باشد.

تبدیل نوع های عددی

پایتون اعداد موجود در یک عبارت را که متشکل از انواع مختلف است به یک نوع متداول برای ارزیابی تبدیل می کند. اما گاهی لازم است یک عدد را به صورت صریح به یک نوع دیگر تبدیل کنید تا شرایط مورد نیاز یک پارامتر (function parameter) یا عملگر برآورده شود.

۱٫ به منظور تبدیل x به یک عدد صحیح ساده بکار می رود.

۲٫ long(x) جهت تبدیل x به یک عدد صحیح بسیار بزرگ (long integer) بکار می رود.

۳٫ float(x)جهت تبدیل x به یک عدد ممیز شناور بکار می رود.

۴٫ برای تبدیل x به یک عدد مختلط که دارای بخش حقیقی و بخش موهومی ۰ باشد، complex(x) را تایپ کنید.

۵٫ complex(x, y) را جهت تبدیل x و y به یک عدد مختلط دارای بخش حقیقی x و بخش موهومی y بکار ببرید. X و y عبارت های عددی هستند.

توابع ریاضی

پایتون با استفاده از توابع زیر محاسبات ریاضی انجام می دهد:

توابع تصادفی در پایتون

تابع

خروجی

abs(x)

قدر مطلق x را برمی گرداند: فاصله ی مثبت بین x و ۰٫

ceil(x)

سقف یک عدد را برمی گرداند: کوچکترین یا نزدیک ترین عدد صحیح بزرگتر از x را برمی گرداند. به عبارتی دیگر این تابع کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی با یک عدد را که بعنوان آرگومان آن می‌باشد محاسبه می‌کند.

cmp(x, y)

چنانچه x از y کوچکتر باشد، ۱- و چنانچه بزرگتر مساوی باشد ۰ برمی گرداند.

exp(x)

این تابع برای محاسبه توانی از e (پایه لگاریتم طبیعی) مورد استفاده قرار می گیرد.

fabs(x)

قدر مطلق یک عدد را برمی گرداند.

floor(x)

این تابع بزرگترین مقدار صحیح کوچکتر یا مساوی یک عدد را برمی گرداند؛ کف عدد را برمی گرداند.

log(x)

این تابع لگاریتم طبیعی یک عدد مثبت را محاسبه می کند.

log10(x)

این تابع لگاریتم مبنای ۱۰ اعداد مثبت را محاسبه می‌کند.

max(x1, x2,…)

این تابع تعدادی عدد رو به عنوان آرگومان دریافت می کند و ماکزیمم آن رو براتون محاسبه می کند؛ نزدیک ترین مقدار به مثبت بی نهایت.

min(x1, x2,…)

این تابع نیز تعدادی عدد به عنوان ورودی گرفته و کوچکترین عدد از میان آن ها را گزینش کرده و نمایش می دهد؛ نزدیکترین مقدار به منفی بی نهایت.

modf(x)

این تابع یک عدد اعشاری را گرفته و بخش اعشاری و خود عدد را از هم جدا می کند. در واقع بخش عدد صحیح و اعشاری عدد x را در یک تاپل دو بخشه نمایش می دهد. هر دو بخش دارای علامتی یکسان با x هستند. بخش عدد صحیح به صورت ممیز شناور (float) برگردانده می شود.

pow(x, y)

این تابع دو عدد را از کاربر گرفته و عدد اول را به توان عدد دوم می برد.

round(x [,n])

دو عدد از کاربر به عنوان آرگومان گرفته و عدد اول را به مقدار عدد دوم گرد می کند. برای مثال round(0.5)می شود ۱٫۰ و نیز round(-0.5)می شود ۱٫۰٫

sqrt(x)

جذر یا ریشه ی دوم x را برای x > 0 را برمی گرداند.

این تابع جذر یک عدد مثبت را حساب می‌کند.

تابع

شرح

choice(seq)

این تابع یک عدد را به صورت تصادفی از یک list، tuple یا string بر می گرداند.

randrange ([start,] stop [,step])

سه مقدار از کاربر دریافت کرده که مقدار اول و دوم عدد و مقدار سوم گام شمارش هست. به این شکل که این تابع بین عدد اول و دوم با گام شمارش ای که برای اون تعیین کردیم یک عدد تصادفی را انتخاب می کند.

random()

این تابع به خودی خود یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ را برگزیده و بازیابی می نماید.

seed([x])

این تابع یک مقدار اولیه برای random تعیین می کند و در ادامه برنامه بر اساس همان مقدار اعداد تصادفی را برمی گرداند. خروجی ندارد. این تابع را پیش از فراخوانی هر module function دیگری صدا بزنید.

shuffle(lst)

این تابع تعدادی عدد از لیست خوانده و ترتیب آن ها را به هم می ریزد. خروجی ندارد.

uniform(x, y)

این متد عدد حقیقی بین دو عدد را به شما نشان می دهد.

توابع مثلثاتی

پایتون با استفاده از توابع زیر محاسبات مثلثاتی انجام می دهد:

تابع

شرح

acos(x)

آرک کوسینوس عدد را بر حسب رادیان برمی گرداند.

asin(x)

آرک سینوس عدد x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

atan(x)

آرک تانژانت عدد x را بر حسب رادیان برمی گرداند.

atan2(y, x)

این تابع آرک تانژانت y بر روی x را محاسبه می کند.

cos(x)

کوسینوس x را بر حسب رادیان محاسبه کرده و برمی گرداند.

hypot(x, y)

این تابع به نورم تقلیدسی جذر (x*x + y*y) می باشد و این مقدار را بر می گرداند.

sin(x)

این تابع مقدار سینوس فایل را محاسبه و نمایش می دهد.

tan(x)

این تابع مقدار تانژانت عدد را بر حسب رادیان برمی گرداند.

degrees(x)

این تابع مقدار زاویه بر حسب رادیان را گرفته و به درجه برمی گرداند.

radians(x)

مقدار عدد x بر حسب درجه را گرفته و به رادیان برمی گرداند.

ثوابت ریاضی

ثوابت

شرح

pi

عدد ثابت pi در ریاضی.

e

عدد ثابت e در ریاضیات.