کنترل UpdateProgress ، یک پیام یا نمایه وضعیت را زمانی که اطلاعات و محتویات در حال لود شدن برای کنترل GridView است ، نمایش می دهد .
برای مثال نمونه آن را که در در اکثر سایت ها دیده اید ، ساعت یا دایره رنگی است که تا زمان آماده شدن اطلاعات در حال چرخش است .